PRIVACYVERKLARING PANELREGISTRATIES CONSUMENTENBONDPanellid:
een persoon die op vrijwillige basis gedurende een bepaalde tijd regelmatig persoonsgegevens aan de Consumentenbond verstrekt, om deze in staat te stellen onderzoek te verrichten op specifieke terreinen.
Panelregistraties:
het samenhangend geheel van gegevens die door de panelleden vrijwillig worden verstrekt en die door de Consumentenbond worden geregistreerd.
Verwerker:
degene die in opdracht van de Consumentenbond gegevens uit panelregistraties verwerkt.

De Consumentenbond vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw persoonsgegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 1. Doel panelregistraties
 2. Deelname en beëindiging deelname panel
 3. Persoonsgegevens
 4. Verstrekking gegevens aan derden
 5. Gebruik van cookies
 6. Beveiligen en bewaren
 7. Werkwijze Consumentenbond en verwerker
 8. Autoriteit Persoonsgegevens
 9. Inwerkingtreding

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring panelregistraties contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via een e-mail naar de postbus van het panel cbipanel@consumentenbond.nl.

 1. Doel panelregistraties

  Het doel van de panelregistraties is de Consumentenbond in staat te stellen te beschikken over persoons- en praktijkgegevens van consumenten teneinde:

  1. onderzoek te kunnen verrichten op terreinen die de Consumentenbond dan wel het algemeen consumentenbelang betreffen;
  2. inzicht te krijgen in praktijksituaties van consumenten teneinde de Consumentenbond te ondersteunen bij het realiseren van zijn doelstellingen;
  3. de belangen te kunnen behartigen van bepaalde groepen van consumenten.
 2. Deelname en beëindiging deelname panel

  Deelnemen aan het panel is alleen mogelijk met een account bij de Consumentenbond. Bij aanmelding wordt een aantal achtergrondgegevens gevraagd (zie ‘Persoonsgegevens’). Ook kun je in het aanmeldformulier aangeven of de Consumentenbond jou mag benaderen naar aanleiding van een toekomstige vragenlijst. Het door jou ingevulde e-mailadres en/of telefoonnummer wordt in dat geval aan de data van een vragenlijst gekoppeld. Het aanmeldformulier wordt jaarlijks aan je voorgelegd.

  Via de persoonlijke panelpagina heb je permanente toegang tot de over jouw geregistreerde persoonsgegevens.

  Via jouw account (Mijn Consumentenbond) ben je permanent in de gelegenheid de geregistreerde persoonsgegevens te wijzigen.

  De deelname aan het panel kan beëindigd worden op jouw verzoek door middel van een e-mailbericht naar de postbus van het panel (cbipanel@consumentenbond.nl) of door op de afmeldlink te klikken die standaard in iedere uitnodiging voor een onderzoek/vragenlijst is opgenomen. Jouw aanmeldgegevens worden na 3 maanden uit de panelregistratie verwijderd.

 3. Persoonsgegevens

  In de panelregistraties worden de volgende persoonsgegevens opgenomen:

  1. naam, voorletters
  2. geslacht;
  3. adres, postcode en woonplaats;
  4. e-mailadres;
  5. geboortedatum
  6. gegevens met betrekking tot lidmaatschap Consumentenbond, de gezinssamenstelling en opleiding

  Bovenstaande gegevens gebruiken wij om uitspraken te kunnen doen omtrent de representativiteit van het panel met betrekking tot de onderzoeken waar je aan hebt meegewerkt.

  De uitkomsten van de onderzoeken worden openbaar gemaakt via onze uitingen zoals gidsen en website. Deze uitkomsten zijn niet herleidbaar naar individuele personen tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.

  Je kunt altijd je persoonlijke panelgegevens inzien. Via de persoonlijke panelpagina kan een nieuw wachtwoord ingesteld worden. Ook kun je zien aan welke projecten je hebt meegedaan en welke projecten klaar staan om aan mee te doen.

  De aanmelding voor het panel moet bevestigd worden. Als je de aanmelding niet definitief bevestigt, worden 30 dagen na het invullen van het aanmeldformulier de aanmelddata verwijderd.

  Als je panellid bent, bewaren we de aanmelddata zo lang je deelneemt aan het panel. De data van onderzoeken waar je aan hebt meegewerkt worden na 2 jaar van de servers verwijderd. Binnen de Consumentenbond worden de data anoniem opgeslagen tenzij je hebt aangegeven dat de Consumentenbond je mag benaderen.

  Als je je afmeldt voor het panel worden data van onderzoeken na 2 jaar van de servers verwijderd. Daarbij worden 3 maanden na afmelden de aanmelddata verwijderd. Data van onderzoeken zijn dan niet meer herleidbaar naar een specifiek persoon.

  Als je om welke reden dan ook door het panelmanagement geblokkeerd wordt van deelname worden 3 maanden na blokkeren de aanmelddata verwijderd behalve het e-mailadres omdat die ervoor zorgt dat je je niet opnieuw kunt aanmelden.

  As je je persoonsgegevens uit het panel wilt verwijderen, worden jouw aanmelddata binnen 2 weken verwijderd. Dit kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Ingevulde vragenlijsten kunnen dan niet meer herleid worden naar een persoon.

  Als je je gegevens wilt inzien, kan dat via de persoonlijke panelpagina. Hier kun je de aanmeldvragenlijst inzien en de gegevens eventueel aanpassen.

 4. Verstrekking gegevens aan derden

  Aan derden worden nooit persoonsgegevens uit de panelregistraties verstrekt, met uitzondering van de volgende situatie:

  • De Consumentenbond kan bij het verwerken van panelgegevens verwerkers inschakelen. Hierbij moet gedacht worden aan verzendhuizen en bezorgers die producten aan klanten sturen. In de overeenkomst met die verwerkers heeft de Consumentenbond bepaald dat de klantgegevens na uitvoering van de overeenkomst meteen worden vernietigd en dat de persoonsgegevens alleen mogen worden gebruikt in het kader van de tussen Consumentenbond en verwerker gesloten overeenkomst.
 5. Gebruik van cookies

  We maken op de panelpagina en vragenlijsten gebruik van functionele cookies. Hier lees je meer informatie over het cookiebeleid van de Consumentenbond.

 6. Beveiligen en bewaren

  Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens; dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

  Rechtstreekse toegang tot de panelregistraties is voorbehouden aan enkele werknemers die uit hoofde van hun functie belast zijn met panelonderzoek.

 7. Werkwijze Consumentenbond en verwerker

  De Consumentenbond draagt zorg voor de nodige voorzieningen ter beveiliging van de registratie tegen verlies of aantasting van de persoonsgegevens, alsmede tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Gelijke plicht rust op de verwerker.

  De verwerker beheert het panel, is lid van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA), van de ESOMAR en houdt zich aan de gedragscode inzake de bescherming van de privacy. De verwerker voldoet ook aan alle huidig gestelde regels van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

  De verwerker beschikt over een helpdesk voor het afhandelen van technische vragen per e-mail. Je ontvangt doorgaans binnen 36 uur een reactie met het Consumentenbond mailadres in CC. Inhoudelijke vragen worden binnen 2 werkdagen doorgestuurd naar de postbus van het Consumentenbond Internetpanel (cbipanel@consumentenbond.nl).

  Een uitnodigingsmail die gebounced raakt of waarop gereplyed wordt, komt bij de helpdesk van de verwerker terecht.

 8. Autoriteit Persoonsgegevens

  Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 9. Inwerkingtreding

  Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op juni 2018.

  Wil je weten hoe de Consumentenbond in zijn algemeenheid met persoonsgegevens omgaat? Lees dan hier de privacyverklaring van de Consumentenbond.